Je bent hier:

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Car Lab zijn gedaan en rechtsgeldig zijn, onderworpen aan Dordrecht en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 67084583; CAR LAB B.V.  wordt daarin aangeduid. Ze zijn ook van toepassing op tussenpersonen die zakelijke transacties, contracten en andere overeenkomsten regelen.

DEFINITIES.

In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan:

 • de auto: een personenauto waarvan het totale gewicht, inclusief laadvermogen, niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • de overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de aankoop en installatie van onderdelen, onderhoudswerkzaamheden en het transport van voertuigen. Folie (bijvoorbeeld wrapping en X-pel) wordt ook beschouwd als onderdeel;
 • de opdracht: de opdracht tot het uitvoeren van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, het optimaliseren van autosoftwares en/of transportwerkzaamheden;
 • de opdrachtgever: degene die CAR LAB B.V. opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en het uitvoeren of laten uitvoeren van werkzaamheden.

ARTIKEL 1: DE OFFERTE.

 

De offerte van CAR LAB B.V.  wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gepresenteerd en is gedurende de aangegeven termijn van grote waarde. In het geval dat de opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt dat wanneer er een verschrijving of vergissing is opgetreden, CAR LAB B.V.  zich in niet bindt aan de offerte.

 

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST.

De overeenkomst moet schriftelijk zijn, maar kan ook digitaal worden ondertekend. Een aanbetaling wordt in een overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt. Niettemin maakt het ontbreken van een schriftelijke of elektronische overeenkomst deze overeenkomst nietig.

 

ARTIKEL 3: DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST.

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in alle gevallen voldoende specificaties opgenomen:

 • de gewenste onderdelen door de opdrachtgever;
 • de omschrijving van de werkzaamheden;
 • de prijzen van de onderdelen en werkzaamheden;
 • de vermoedelijke of expliciet vastgestelde leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen;
 • de wijze van betaling.

ARTIKEL 4: WIJZIGINGEN EN VERTRAGING.

Wijzigingen in valutakoersen en fabrieks- en/of importeursprijzen worden bekendgemaakt. Als de bedongen prijs door CAR LAB B.V.  wordt geverifieerd nadat de overeenkomst is gesloten, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden na kennisneming van deze wijziging. De ontbinding dient plaats te vinden binnen tien dagen na het in kennis stellen.

 

ARTIKEL 5: OVERTREDING OP DE LEVERINGSTERMIJN.

 1. De opdrachtgever kan vergoeding eisen voor geleden schade in het geval van overschrijding van de vastgestelde leveringstermijn ten opzichte van CAR LAB B.V.. Beide opdrachtgever en CAR LAB B.V. hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden, inclusief overschrijding van een leveringstermijn als gevolg van overmacht aan de zijde van CAR LAB B.V. .
 2. In het geval dat een leveringstermijn wordt overschreden door CAR LAB B.V. als gevolg van overmacht, heeft CAR LAB B.V.  het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als CAR LAB B.V.  zich kan beroepen op een langdurige overmachtssituatie, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6: ANNULERING.

Ongeacht of CAR LAB B.V.  zijn verplichtingen te kort heeft geschoten, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren. Deze annulering moet schriftelijk worden gedaan. Het is de plicht van de opdrachtgever om binnen één week na deze annulering CAR LAB B.V.  alle schade die als gevolg van deze annulering is veroorzaakt, te vergoeden. In het geval dat de opdrachtgever deze schadevergoeding niet binnen tien dagen heeft betaald, heeft CAR LAB B.V.  het recht om de opdrachtgever schriftelijk te informeren dat hij de gesloten overeenkomst wil nakomen. De opdrachtgever kan in dat geval geen beroep meer doen op annulering.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt in een mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm gepresenteerd. Een elektronisch verstrekte opdracht komt tot stand zodra deze door CAR LAB B.V.  is bevestigd. De schriftelijke opdracht wordt aan de opdrachtgever verstrekt, samen met een afschrift.

 

ARTIKEL 8: PRIJSOPGAVE EN TERMIJN.

De termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, kan door de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht worden gevraagd. Tenzij de opdrachtgever en CAR LAB B.V.  een vaste prijs en/of termijn overeenkomen, zijn de opgegeven prijs en termijn bij benadering. Indien de afgesproken prijs met meer dan 10% wordt overschreden, moet CAR LAB B.V.  contact opnemen met de opdrachtgever om de bijkomende kosten te verduidelijken. Na een opzegtermijn van twee weken, met schadeloosstelling voor reeds uitgevoerde werkzaamheden, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval is CAR LAB B.V.  verplicht de nieuwe leveringsdatum voor te leggen bij een storing of drievoudige overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever het recht op een redelijke verdediging bij overschrijding van een vaste termijn.

 

ARTIKEL 9: DE FACTUUR.

Er wordt een uitgebreide factuur over de uitgevoerde werkzaamheden verstrekt. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen vrijgesteld van omzetbelasting en eventuele latere belastingen, inclusief accijnzen of heffingen van de overheid.

 

ARTIKEL 10: STALLINGSKOSTEN.

Indien de auto niet binnen drie werkdagen na kennisneming van de beëindiging van de uitvoering van de opdracht wordt afgehaald, kan CAR LAB B.V. een vergoeding in rekening brengen voor stallingskosten.

 

ARTIKEL 11: RETENTIERECHT.

 

CAR LAB B.V. kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en zolang:

– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet volledig voldoet;

– de opdrachtgever de kosten van eerdere door CAR LAB B.V.  verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet volledig voldoet;

– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met CAR LAB B.V.  niet of niet volledig voldoet. Het retentierecht kan niet retroactief worden toegepast als er (vervangende) zekerheid is gesteld, bijvoorbeeld door middel van een depot bij de Geschillencommissie Voertuigen, wat al is gedaan.

 

 

ARTIKEL 12: VERVANGEN ONDERDELEN.

In het geval dat de opdrachtgever daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die gescheiden moeten worden van garantieclaims. In dat geval worden de onderdelen beschikbaar gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld. De opdrachtgever wil met deze onderdelen aantonen dat de garantieclaims niet of nog niet voldoende zijn afgehandeld.

 

ARTIKEL 13: SCHADETAXATIE.

 

Indien CAR LAB B.V. een schadetaxatie heeft uitgevoerd, worden de werkelijke kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in aanmerking genomen wanneer de opdrachtgever om vergoeding aan CAR LAB B.V. verzoekt. De afrekening van taxatiekosten is voltooid.

 

ARTIKEL 14

 

 1. Binnen de Europese Economische Ruimte waarborgt CAR LAB B.V. gedurende een periode van drie maanden de verantwoorde toepassing van gebruikte materialen en het vermijden van ongewenste uitkomsten, met uitzondering van het moment waarop het voertuig na vrijgave aan de eigenaar wordt teruggegeven. De garantie dekt het correct en binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de opdracht. Op nieuwe items wordt de garantie van de fabrikant of importeur verstrekt. Wanneer chiptuning of andere modificatie door de opdrachtgever en/of wijziging van de inhoud van een voertuig wordt uitgevoerd, ontstaat er in alle gevallen geen fabrieks- of importeursgarantie of ander voordeel voor de opdrachtgever.
 2. Geen garanties worden verleend voor overbelaste noodreparaties.
 3. De garantieaanspraken vervallen als:
  1. de opdrachtgever CAR LAB B.V. niet onmiddellijk op de hoogte stelt van geconstateerde gebreken;
  2. CAR LAB B.V. niet de gelegenheid wordt geboden om de gebreken alsnog te verhelpen;
  3. derden zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van CAR LAB B.V. werkzaamheden hebben uitgevoerd die verband houden met de door CAR LAB B.V.  verrichte werkzaamheden. De garantie is van toepassing, zelfs als de noodzaak tot indirect herstel elders is opgetreden, mits de opdrachtgever gegevens van de andere reparateur kan overleggen en/of kapotte onderdelen kan aantonen. Deze regeling is niet van toepassing in het buitenland. In dat geval worden de kosten van het herstel op redelijke wijze vastgesteld op basis van het prijspeil zoals door CAR LAB B.V.  gehanteerd, met een lichte marge ten opzichte van de werkelijke kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

 

ARTIKEL 15: DE BETALING.

 1. Opdrachtgeverschulden aan CAR LAB B.V. zijn brengschulden. Na de diensten moet de betaling contant worden gedaan bij aflevering van de auto. Bij contante betaling wordt het factuurbedrag op het tijdstip van levering op de door CAR LAB B.V. aangegeven bankrekening bijgeschreven.
 2. Indien er schriftelijk een andere datum voor betaling is overeengekomen, is CAR LAB B.V. gerechtigd maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen over de niet betaalde bedragen. De verhoogde factuurprijs is een van de voorwaarden waarmee CAR LAB B.V. de betaling uitstelt. Een maand nadat de factuur is verzonden, gaat de verhoging in.
 3. Een betalingstermijn van 14 dagen geldt indien partijen niet schriftelijk zijn overeengekomen dat ze contant betalen.
 4. Voordat de betalingsdatum verstrijkt, moet de opdrachtgever het verschuldigde bedrag betalen. Na het verstrijken van die datum zendt CAR LAB B.V. een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de opdrachtgever de kans om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog het openstaande bedrag te betalen. Als de betaling na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet is betaald, is CAR LAB B.V. gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat de betaling niet is gedaan. CAR LAB B.V. kan de opdrachtgever in rekening brengen voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om een schuld af te dwingen. Er zijn wettelijke grenzen aan de hoogte van deze uitgaven.
 5. CAR LAB B.V. kan van de opdrachtgever een betaling eisen. Dit kan tot een maximum van 50% van de prijs bedragen. CAR LAB B.V. kan een aanbetaling verlangen ter hoogte van de kosten van onderdelen die ze heeft gekocht.

Artikel 16: LEVERING.

 1. De auto of andere zaak waaraan CAR LAB B.V. werkza heden heeft verricht, wordt afgeleverd op het terrein van CAR LAB B.V. De aflevering kan op verzoek ook op een andere locatie plaatsvinden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten die hieraan verbonden zijn.

2: Het risico van de opdrachtgever blijft bij een zaak die CAR LAB B.V. heeft toevertrouwd om uit te voeren. Laatstgenoemde moet toereikend verzekeren voor deze zaak.

 

Artikel 17 – Afwijkingen

Om deze Algemene Voorwaarden af te wijken, moeten beide partijen dit schriftelijk bevestigen. De afwijking die wordt overeengekomen, is eenmalig.

 

ARTIKEL 18 – PRIVACY

CAR LAB B.V. verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de persoonsgegevens van de opdrachtgever die op de orderbevestiging worden vermeld. Als gevolg hiervan kan CAR LAB B.V. de overeenkomst uitvoeren en de garantieverplichtingen naar de klant nakomen, de klant de beste service bieden, hem op tijd voorzien van actuele auto-informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever zich bij CAR LAB B.V. verzet tegen het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP voor activiteiten gerelateerd aan “directe mailing”.